Go to ...

Historisch Hoek van Holland

Een digitale tijdlijn van het Historisch Genootschap Hoek van Holland

RSS Feed

Het eerste zeeschip in de Nieuwe Waterweg


Men leest in de N. Rott. Courant:
Onder de vele slechte tijdingen, die den laatsten tijd over onzen Nieuwen Waterweg van alle kanten opdaagden, begon zelfs den minst ongeloovige wel eens de angst te bekrimpen, of niet het uitzicht op een goeden weg naar zee zich hoe langer hoe verderder verwijderde. Een ware verrassing was het dan ook, toen de heer Pieters gisteren in ons blad verslag deed van een proeftocht met zeer verblijdende resultaten. Maar een andere verrassing nog zal het voor Rotterdam zijn, als het verneemt dat heden proefondervindelijk gebleken is, dat de Nieuwe Waterweg geen droom, maar een feit is.
Heden den 9den Maart is, in tegenwoordigheid van vele belangstellenden, de eerste zeestoomboot, de Richard Young, kapt. G. Rivers, van de Great Eastern Railway Company, varende tusschen Rotterdam en Harwich, door den nieuwen Maasmond naar zee gestoomd. Het schip had 29 decimeters diepgang, en vond overvloed van water.
Met dit groote feit wenschen wij Rotterdam van harte geluk. Van de gemeenschap met zee hangt de bloei en de welvaart onzer stad af, en menigeen begon zich voor de toekomst reeds bezorgd te maken. Alle bezorgheid schijnt nu geweken. De sombere voorspellingen zijn te schande gemaakt, en de natuur heeft gedaan, wat de heer Caland steeds met kalm vertrouwen heeft verwacht; zij schuurt voor onze schepen een diepen en veilige weg.
De verdere volmaking van den weg mag nu met gerustheid worden verwacht. Weldra zal, vertrouwen wij, Rotterdam als een voortreffelijke haven te boek staan en handel en scheepvaart zich al de voordeelen verwerven, waartoe onze gelukkige ligging en de energie onzer bevolking ze bestemd hebben.
Is in vollen zin des woords de nieuwe zeeweg voor Rotterdam een levensquaestie, dan moet ook de 9de Maart, waarop het eerste zeestoomschip door den nieuwen Maasmond zee koos, in den vollen zin des woords, voor onze stad een feestdag heeten.
(Artikel op pagina 2 van het Algemeen Handelsblad van maandag 11 maart 1872)

Scheepstijdingen
ROTTERDAM, 9 Maart. Naar wij vernemen zal, het stoomschip Richard Young, van hier naar Harwich bestemd, heden met een diepgang van 2.94 meter door den Nieuwen Waterweg naar zee stoomen.
Volgens telegram uit Maassluis is de Richard Young goed en wel in zee gekomen.
(pagina 2 van het Algemeen Handelsblad van maandag 11 maart 1872)

20100204-eBay-180453931351.1-Knipdat1864-INT

Voor zover bekend bestaan er geen afbeeldingen van de Richard Young.
Hierboven een tekening van de Harwichboot Avalon die in dezelfde periode voer en waarschijnlijk vergelijkbaar was. (Illustrated London News 1864)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More Stories From Nieuwe Waterweg

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com